Jeśli chcesz odsłuchaj lub ściągnij tekst w Audi. KLIKNIJ!

ZWYCIĘSTWO!

Pamiętaj! Jeśli uda Ci się zwyciężyć to nie Ty zwyciężyłeś. Zwyciężył Twój Stwórca, który poświęcił Siebie i Syna Jednorodzonego na ukrzyżowanie abyś wiedział jak dążyć do zwycięstwa!
Słowo zwycięstwo tyczy się do Zbawienia Wiecznego! Żeby je osiągnąć musi rozjaśnić się nam zrozumienie prawdy o jakie zwycięstwo chodzi.
Musimy przezwyciężyć śmierć choćby wydawałoby się to niemożliwe. Ojciec Stworzyciel i Jednorodzony Jego Syn dokonali tego i ukazali  nam przez zmartwychwstanie Syna Człowieczego, że i my również możemy tego dostąpić! Zatem istnieje również zwycięstwo dla nas.
Jeśli zaprzemy się i uwierzymy w przekaz Ojca Stworzyciela i Jego Syna, którzy powiedzieli, że jeśli uwierzymy w Jezusa Chrystusa i ochrzcimy się jako akt przymierza ze Stwórcą dostąpimy Zbawienia Wiecznego.
Nim po kolei ukażę ostateczną Prawdę zwycięstwa powiem jakich wyrzeczeń musimy dokonać, aby go dostąpić.
Musimy zrezygnować ze swoich złych przekonań i czynów aby zwycięstwo stało się czyste, a przede wszystkim logiczne. Każdy z nas jest indywidualny i sam wie jakie lubieżności i przyzwyczajenia wiążą go z tym śmiertelnym światem. Więc sam rozsądź od czego masz się uwolnić.
Oczyszczenie nas ma na względzie wcielenie się w nasze ciało Szlachetnej Duchowej Świadomości, którą Biblia nazywa Duchem Świętym, a który doprowadzi Ciebie do zwycięstwa!
Nim w szczegółowo ukażę w prawdzie kolejność dowodów aby stworzyć w Twojej wyobraźni znalezienie naszego Stwórcy. Przestrzegę Cię przed tym czego nie można czynić aby nie zbezcześcić znalezienia odpowiedzi na bardzo ważne pytania.
Najważniejszym zwycięstwem jest odnalezienie swego Ojca Stworzyciela, który uwolni nas od kłamstw stając się naszym Wiecznym Świętym Ojcem. Od tego momentu będzie On chronił nas na zawsze przed jakimkolwiek zagrożeniem. Wszystko to ma się dokonać w naszej wyobraźni aby uczucie Prawdy olśniło nas dokonując pełnego oczyszczenia z błędów i kłamstw oraz wszelkiej obłudy jakie uczyniły zakłamane religie.

1. Przede wszystkim musimy wszelkie religie, kościoły i sekty uznać za absolutne kłamstwa.
2. Wszelkie książki religijne jak przede wszystkim żydowski Stary Testament, muzułmański Koran, Buddyjskie pisma oraz wszelkie indyjskie Wady i inne księgi religijne oprócz Nowego Testament uznać za przeklęte i zakłamane.
3. Musimy wyrzec się wszelkich fałszywych świętych i fałszywych kultów religijnych jak na przykład kultu czarnej madonny, który jest wytworem diabelskiej wyobraźni i podstawą fałszywego biznesu z którego fałszywi prorocy czerpią nielegalne zyski.
4. Musimy wdrożyć w swoją wyobraźnię, że Stwórca i Jego Jednorodzony Syn nie są religią i nie mają na względzie byś składał Im jakieś ofiary i zachowywał się jak bałwochwalca upodobniony do muzułmańskich sekt.

Teraz przejdźmy do absolutnej PRAWDY w którą powinieneś uwierzyć aby wyobrazić sobie Plan naszego Stwórcy, który objawił się w ciele Syna Człowieczego, którego wraz z Jego Jednorodzonym Synem świat żydów i rzymian ukrzyżował.
Najważniejszym z wersetów biblijnych ukazuje nam bardzo ważną informacje, których świat nie zrozumiał i stworzył ogromny bałagan w świecie religijnym!

Ewangelia Jana rozdział 3 werset 13.
I nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił - Syna Człowieczego.

Powyższy werset wydawałby się bardzo skomplikowany ale jeśli uważnie go przeanalizujemy wyłoni nam się nieprawdopodobna PRAWDA. Werset wyraźnie nas informuje, że żaden człowiek nie wstąpił do Nieba do Królestwa naszego Ojca Stworzyciela.
Przyczyna takiej niemożliwości jest zasadnicza. Ciało człowieka nie wytrzymałoby tak ogromnej temperatury i olbrzymiego światła jakie panuje w Królestwie naszego Stwórcy.

Pierwszy list do Koryntian rozdział 15 werset 50.
Zapewniam was, bracia, że ciało i krew nie mogą posiąść królestwa Bożego, i że to, co zniszczalne, nie może mieć dziedzictwa w tym, co niezniszczalne.

Obłudny zakłamany Stary Testament i katolickie dogmaty oszukały ludzkość, że ktoś oprócz Syna Bożego wstąpił do Nieba w ludzkim ciele. Wmówiono ludzkości, że Marię wzięto do nieba stwarzając z niej królowe nieba i na dodatek królową Polski. Maria z pewnością umarła jak każda inna osoba. Zapewne wielokrotnie zreikarnowała się przez dwa tysiące lat w różnych osobach nie zdając sobie sprawy jak zbezczeszczono jej imię.
W wersecie który mówi nam że nikt nie wstąpił do Nieba wyraźnie daje nam zrozumienie że Syn Człowieczy w postaci ludzkiej komórki przybył do Królestwa naszego Stwórcy. Stamtąd ponownie przybył na Ziemię aby zapłodnić Marię, która urodziła ciało ludzkie, a nie Boga lub jakąś niebiańską istotę.
Jak możemy poprawnie w naszej wyobraźni ułożyć sobie zrozumienie powyższej historii? Skoro żadne ciało ludzkie a w nim Duchowa Świadomość nie mogła przybyć do Królestwa naszego Stwórcy. Jedynie mogła tam przybyć dostarczona w laboratoryjny sposób komórka ludzka. Oczyszczona i zmodyfikowana powróciła na Ziemie zapładniając Marię.
Nie wygląda na to, że nasz Stwórca stworzył nową ludzką komórkę aby zapłodniła Marię gdyż wielokrotnie jest napisane, że ciało które urodziła Maria jest ludzkie!
Zauważ, że Chrystus jako ciało ludzkie wielokrotnie w Biblii jest nazywany Synem Człowieczym, a nie ciałem Bożym lub jakąś niebiańską istotą. Jeśli rozpatrujemy zagadnienie pod kątem Boskim to Boskość dotyczy tylko Dwóch Istot Duchowych, które wcieliły się w ciało Syna Człowieczego.
Fałszywe sformułowanie trójcy przez pseudo chrześcijan wprowadziło ogromny zamęt i nie zrozumienie, że ciało Chrystusa nie jest Boskim Ciałem. Wyraźne biblijne informacje mówią nam, że Ciało Chrystusa jest ludzkie, a nie Boskie lub anielskie jak zreinterpretowali fałszywi prorocy. Religijne kłamstwa dyskwalifikują wszelkie przekazy religijne jakie stworzyła ludzkość. Nasz Ojciec Stworzyciel i Jego Jednorodzony Syn, nie uwłaczając nas wszystkich żyjących w ciałach ludzkich, a konkretnie zwierzęcych, jesteśmy Istotami Duchowymi.
Zatem Maria nie urodziła Boga ani jakąś Istotę niebiańską, a jedynie urodziła ludzkie ciało w które później wcieliła się Istota Duchowa Jednorodzonego Syna naszego Stwórcy. W późniejszym czasie w chrzcie Syna Człowieczego wcielił się sam Ojciec Stworzyciel jako Najświętsza Istota Duchowa, która Stworzyła Życie i wszystko co znajduje się w całym wszechświecie.

Ewangelia Marka rozdział 1 werset 10.
W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie.

Przykładem są biblijne wersety, kiedy od momentu chrztu do ukrzyżowania egzystowały w Ciele Syna Człowieczego Dwie Istoty. Do końca egzystowała w Ciele Syna Człowieczego Najświętsza Istota Duchowa Ojca Stworzyciela i Jego Jednorodzonego Syna. Ten fakt jest napisany, kiedy Ciało Syna Człowieczego zbliżało się do śmierci. Wtedy najpierw opuścił Ciało Syna Człowieczego nasz Ojciec Stworzyciel, Najświętsza Istota Duchowa jaka istnieje w całym Wszechświecie. Wyraźnie Syn Boży objawił nam ten fakt, kiedy ciało Syna Człowieczego dążyło do śmierci. 

Ewangelia Marka rozdział 15 wersety 34.
O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Eloi, Eloi, lema sabachthani, to znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?

Klonowanie ludzkich ciał przez komórkowe zapładnianie znane było światu od setek tysięcy lat a może nawet więcej. Nigdzie w żadnych zapiskach historycznych nie wspomniano o tym fakcie.
Dowodem tego są występujące różne rasy ludzkie jak na przykład Chińczycy, Mongołowie, Azjaci, narody afrykańskie i wiele innych, które w swoim wyglądzie mają powtarzające się charakterystyczne cechy w swoich twarzach.
Przykładem jest informacja w biblijnym wersecie kiedy Jezus rozmawia z Nikodemem na temat powtórnego narodzenia.

Ewangelia Jana rozdział 3 wersety 10, 11, 12.
Odpowiadając na to rzekł mu Jezus: Ty jesteś nauczycielem Izraela, a tego nie wiesz?
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, że to mówimy, co wiemy, i o tym świadczymy, cośmy widzieli, a świadectwa naszego nie przyjmujecie.
Jeżeli wam mówię o tym, co jest ziemskie, a nie wierzycie, to jakżeż uwierzycie temu, co wam powiem o sprawach niebieskich?

W powyższym wersecie wyraźnie widać zdziwienie Jezusa, że Nikodem nic nie wie o zapładnianiu kobiet przez klonowanie.
Poruszyłem drobiazgowo powyższy temat aby raz na zawsze wzięto pod uwagę, że Maria urodziła ciało człowieka, a nie Ciało Boga lub jakąś niebiańską Istotę.
Błędne rozumowanie jakie stworzyli pseudo chrześcijanie stworzyło bajki i kłamstwa niszcząc Prawdę i zamiar zbawienia świata przez naszego Ojca Stworzyciela. Wszystko da się udowodnić naukowo jeśli odczyta się prawidłowo Nowy Testament szczególnie Ewangelie Jana. Nie istnieje żadna święta trójca jak jedynie Prawda, że w ludzkie Ciało Syna Człowieczego wcieliły się dwie Osoby Duchowe, Ojciec Stworzyciel i Jego Umiłowany Jednorodzony Syn.

Ewangelia Jana rozdział 14 werset 9.
Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: Pokaż nam Ojca?

Ewangelia Jana rozdział 14 werset 10.
Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł.

Ewangelia Jana rozdział 14 werset 11.
Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie – wierzycie przynajmniej ze względu na same dzieła.

Ewangelia Jana rozdział 10 werset 30.
Ja i Ojciec jedno jesteśmy.

W ten sposób Stwórca zdemaskował wszelkich fałszywych bogów i fałszywe pisma religijne. Chciał ukazać samego Siebie Prawdziwego Stwórcę poświadczając o tym fakcie przez Jednorodzonego Syna. Stwórca oddał się samowolnie na ukrzyżowanie aby Prawda przetrwała do końca świata. Nikt z fałszywych bogów poświęcając się nigdy by tego nie uczynił.
W poniższym wersecie wyraźna jest mowa, że wzajemnie oświadczają o Sobie Ojciec i Syn czego nigdy przedtem nikt tego nie uczynił.

Ewangelia Jana rozdział 8 werset 18.
Oto Ja sam wydaję świadectwo o sobie samym oraz świadczy o Mnie Ojciec, który Mnie posłał.

Biblia nazywa Pierworodnego Syna naszego Stwórcy jako Jednorodzony. Znaczy to że Stwórca nigdy nie sklonował ze swojej Duchowej Świadomości nikogo więcej. Nasze istnienie zawdzięczamy naszemu Stwórcy, który według kolejności sklonował nas z Duchowej Świadomości Jednorodzonego Syna. Syn Stwórcy ciągle jest taki sam jaki zaistniał w czasie poczęcia zaś my potrzebujemy uzdrowienia naszej Duszy aby stała się taka jaka była na początku.
Po zmartwychwstaniu Ciała syna Człowieczego na zawsze wcielił się w nie Syn Jednorodzony Naszego Stwórcy aby stać się wzorem dla wszelkich zbawionych Dusz, które wcielą się w podobne Wiecznie Żyjące Ciała.

Ewangelia Jana rozdział 8 wersety 35, 36.
A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz Syn przebywa na zawsze.
Jeżeli więc Syn was wyzwoli wówczas będziecie rzeczywiście wolni.

Dla wszystkich którzy zareagowali na moje przesłania są bardzo ważne informacje w Pierwszym Liście Apostoła Jana. Odczytanie ich w potoku szybkich słów niczego się nie dopatrzymy. Zły duch antychrysta wie jak zadziałać na nas ludzkim duchem błędu. Dlatego wolno przeanalizuj wszystko, a zobaczysz tam działalność Stwórcy używając mojej osoby.
Zwróć uwagę, że w Pierwszym liście Apostoła Jana przeszło dwa tysiące lat temu zostały dość chaotycznie napisane bardzo ważne informacje. Być może ktoś zmienił ten tekst aby stał się nieczytelny i w naszych czasach zrażał tych, którzy mienią się intelektualistami.
Gdyby wersety były napisany w dzisiejszym poprawnym stylu zauważyłbyś, że autor tych wersetów w identycznym stylu czynił to co ja próbuję zrobić w bardzo jasny sposób. Niestety prawie nikt tego nie przyjmuje. Jan Napisał, że już zostały oświecone osoby Prawdą i znaleźli swego Stwórcę, lecz bez konkretnych szczegółów w jaki sposób w swojej wyobraźni znaleźli drogę do zbawienia.
Od czterdziestu lat stworzyłem książki, broszurki. Od wielu lat na internecie objawiam dokładnie, że świat ukrzyżował swego Stwórce wraz z Jego Jednym Synem.  Nigdy żadna osoba nie napisała mi, że uwierzyła w prawdę, którą przez swoje poświęcenie ukazał nam Stwórca. Nikomu ani jedna łezka nie spłynęła ze wzruszenia, że nasz Ojciec Stworzyciel cierpiał wraz z Synem okropne męki i okropne poniżenia. Całe uwielbienie oddano ukrzyżowanemu Synowi gdzie właściwie nie rozpoznano w Nim absolutnego podobieństwa do Ojca, który jako Druga Istota Duchowa przebywała wcielona w Ciele Syna Człowieczego. Nie wiem czy ktokolwiek wdrążył się uczuciowo w męki jakie znosił w czasie ukrzyżowania Syn Boży, a co dopiero mówiąc Jego Ojciec, który najprawdopodobniej nieomal cały ból wziął na Siebie.
Czyżby do końca na świecie pozostały same zwyrodniałe Dusze, które nie mają w sobie odrobiny miłosierdzia?
Spróbuj uważnie wdrążyć się w poniższe biblijne teksty, a zobaczysz jak wygląda zwycięstwo o którym ja opisuję we wszystkich moich materiałach jakie dotąd napisałem. Nie chodzi o to, że chcę się chełpić moim wyczynem. Wręcz przeciwnie stwierdzam, że Apostoł Jan i moja osoba robimy wszelkie wysiłki dla zwycięstwa naszego Stwórcy. Jesteśmy tylko narzędziami, które otrzymały rzetelną PRAWDĘ od Wszechmogącego, po to abyś i Ty zwyciężył!

Pierwszy List Świętego Jana Apostoła rozdział  2 wersety od  12 do  28.

Należy wystrzegać się świata.
Piszę do was dzieci, że dostępujecie odpuszczenia grzechów ze względu na Jego Imię.

Piszę do was, ojcowie, że poznaliście Tego, który jest od początku.
Pisze do was młodzi, że zwyciężyliście złego.
Napisałem do was dzieci, że znacie Ojca,
napisałem do was ojcowie, że poznaliście Tego, który jest od początku, napisałem do was młodzi, że jesteście mocni i że nauka Boża trwa w was, i zwyciężyliście złego.

Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie!
Jeśli ktoś miłuje świat, nie ma miłości Ojca.
Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc: pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia nie pochodzi od Ojca, lecz od świata.
Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwości;
kto zaś wypełnia wole Bożą, ten trwa na wieki.
Należy wystrzegać się nauczycieli fałszu!

Dzieci, jest już ostatnia godzina, i tak jak słyszeliście, Antychryst nadchodzi, bo oto teraz właśnie pojawiło się wielu Antychrystów; stąd poznajemy, że już jest ostatnia godzina.
Wszyscy oni z nas, lecz nie byli z nas; bo gdyby byli naszego ducha, pozostaliby z nami; a to stało się po to, aby wyszło na jaw, że nie wszyscy są naszego ducha.
Wy natomiast macie namaszczenie od Świętego i wszyscy jesteście napełnieni wiedzą.
Ja wam pisałem, jakobyście nie znali prawdy, lecz ją znacie i żadna fałszywa nauka z prawdy nie pochodzi.

Kto zaś jest kłamcą, jeśli nie ten, kto zaprzecza, że Jezus jest Mesjaszem?
Ten jest Antychrystem który nie uznaje Ojca i Syna. Każdy kto nie uznaje Syna nie ma też Ojca, kto uznaje Syna, ten ma i Ojca.
Wy zaś zachowujecie w w sobie to, co słyszeliście od początku, to i wy będziecie trwać w Synu i w Ojcu.
A obietnicą tą, daną przez Niego samego, jest życie wieczne.
To wszystko napisałem wam o tych, którzy wprowadzą was w błąd.
Co do was, to namaszczenie, które otrzymaliście od Niego, trwa w was i nie potrzebujecie pouczenia od nikogo, ponieważ Jego namaszczenie poucza was o wszystkim.
Ono jest prawdziwe i nie jest kłamstwem. Toteż trwajcie w nim tak, jak was nauczył.
Teraz właśnie trwajcie w Nim, dzieci, abyśmy, gdy się zjawi, mieli w Nim ufność i w dniu Jego przyjścia nie doznali wstydu.


MUSIMY ŻYĆ JAKO DZICI BOŻE.
Jeśli wiecie, że jest sprawiedliwy, to uznajcie również, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, pochodzi od Niego.
Popatrzcie jaką miłością obdarzył nasz Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy.
Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego.
Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy.

Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest.

Każdy zaś, kto pokłada w Nim tę nadzieje, uświęca się, podobni jak On jest święty.

Cieszę się, że zwyciężyłeś gdyż znalazłeś swego Wiecznego Ojca, Wszechmogącego Boga, który wraz z Jego Jednorodzonym Synem objawili się nam wszystkim jako Istoty Duchowe w ciele ludzkiego Syna Człowieczego.
Objawili się Jacy są naprawdę! Ukazali nam, że wszyscy jesteśmy Istotami Duchowymi wcieleni w zwierzęce ciała, które zniewalają nas czyniąc bezmyślnymi niebezpiecznymi bestiami!
Tak jest z całą ludzkością i wszelkimi zwierzęcymi organizmami, którzy są w niebezpiecznym śmiertelnym amoku!

Być może gorszysz się zwycięstwem, jeśli chcesz możesz się rodzić bez przerwy i bez przerwy umierać w zwierzęcych ciałach jakim jest ciało człowieka, które w niczym nie ustępuje zwierzęcemu.
Jednak kiedyś możesz zmienić swoje przeznaczenie. Zdeklarujesz się chrzcząc się w imię Jezusa, które jest Imieniem naszego Ojca Stworzyciela i Jego Jednorodzonego Syna, prosząc Ich o Wieczne Zbawienie!
Jeśli myślisz, że masz chrzest kiedy byłeś dzieckiem to się bardzo mylisz. Dziecko nie mogło w nic uwierzyć, gdyż jeszcze nie rozwinęła się w nim Świadomość!
Nie jestem fanatykiem Biblijnym. Nie znam Biblii na pamięć ale gdy znalazłem powyższe wersety Apostoła Jana zobaczyłem siebie, który już osłabiony i schorowany będąc w starczym wieku próbuje ratować kogo się da! Nie lekceważcie Słów Bożych, a także moich również.
Zbadaj swoją Duchową Świadomość! Zadaj Jej pytanie; Czy wierzy, że świat ukrzyżował swego Stwórcę? Czy wierzy, że Stwórca, Pierwsza Istota Duchowa, która Stworzyła Życie celowo poświęcił Siebie i swego Jednorodzonego Syna na ukrzyżowanie? Poniżając się dla ciebie wcielił się Duchowo w ludzkie ciało Syna Człowieczego?
Jeśli nie możesz pojąć tego wszystkiego, zastanów się, że coś lub ktoś blokuje Twoją Duchową Świadomość.
Pomyśl! Dlaczego tak łatwy, jasny przekaz jaki pozostawił po Sobie Stwórca nie może wdrążyć się  w Twoją wyobraźnię?

Pytałem wiele osób w tym niektórych z dalszej mojej rodziny. Czy wierzą, że wraz z Jednorodzonym Synem został ukrzyżowany nasz Ojciec Stworzyciel? Odpowiedzi były szokujące! Chociaż od trzydziestu lat przekazuję im prawdę, niektórzy powiedzieli, że nawet się nad tym nie zastanawiali. Już nie odważyłem się zapytać ich kto konkretnie jest naszym Zbawicielem. Ojciec Stworzyciel czy Jego Jednorodzony Syn?
W kontekście tych rozważań spójrzmy na wszystkie kościoły i sekty pseudo chrześcijańskie. Wierzą oni, że ciało Syna Człowieczego jest Synem Bożym, a żydowskiego boga uważają za ojca Syna Bożego.
W ich umysłach zaistniał ogromny bałagan, gdyż boją się żydowskiego morderczego Jahwe i w efekcie oddają całe uwielbienie Synowi Bożemu. Kultywując tradycję wielbienia dzieciątka Jezus, katolicy bezmyślnie oddali się uwielbieniu ciała Syna Człowieczego. Tak właśnie działają zmyłki w rozpatrywaniu prawdy z niezrozumiałych wersetów biblijnych.
Stwórca i Jego Jednorodzony Syn byli wcieleni w ludzkie ciało Syna Człowieczego. My również jesteśmy Istotami Duchowymi wcieleni w ludzkie ciała.
Do dzisiaj Ewangelię Jana niektórzy nazywają kontrowersyjną, nie zdają sobie sprawy, że jest tam absolutna prawda.
Nie ma wątpliwości, że naszym Zbawicielem jest Ojciec Stworzyciel, który od początku zaplanował aby objawić nam prawdę.

Ewangelia Jana rozdział 14 werset 10.
Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł.

Ewangelia Mateusza rozdział 6 werset 24.
Nikt nie może dwóm panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi

Ewangelia Mateusza rozdział 4 werset 10.
Na to odrzekł mu Jezus: Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz.

W takim razie czy ludzkość zastanawia się nad tym, że kiedyś umrą ich ciała i co będzie dalej? Jeśli nie zaakceptowali Ojca Stworzyciela, czy urodzą się ponownie jako zwierzęta?
Wszyscy jesteśmy jak Bogowie gdyż nasze Dusze są podobne do Syna Bożego, który jako Jedyny został sklonowany z Najświętszej Duchowej Świadomości naszego Ojca Stworzyciela. Wskutek milionowych wędrówek w całym kosmosie, żyjąc w zwierzęcych ciałach straciliśmy Świadomość. Nie wiemy kim byliśmy i kim będziemy. Taki stan rzeczy trwa na ziemskim padole, gdzie umieramy rodzimy się powtórnie nie wiedząc czy będziemy ludźmi czy jakimiś bestialskimi zwierzętami.

Ewangelia Jana 10 werset 34, 35. Biblia Tysiąclecia.
Odpowiedział im Jezus: Czyż nie napisano w waszym Prawie: Ja rzekłem: Bogami jesteście?
Jeżeli Pismo nazywa bogami tych, do których skierowano słowo Boże a Pisma nie można odrzucić.

Pierwszy List Świętego Jana Apostoła rozdział  2 werset 28.
Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest.

Nasze Duchowe Świadomości zostaną zregenerowane i pozbawione jakichkolwiek cech zwierzęcych. Staniemy się podobni do Jednorodzonego Syna naszego Stwórcy, jacy byliśmy od samego początku. Śmierci już nigdy nie będzie, gdyż zawsze tak chciał nasz Wszechmogący Ojciec Stworzyciel.

Zwróć uwagę! W Ewangelii Jana jest jasna informacja, że Dwie Istoty Duchowe były wcielone w ciało Syna Człowieczego. Ojciec
Stworzycieli i Jego Jednorodzony Syn. Wynika z tego, że w nasze ciało mogą być też wcielone dwie Istoty Duchowe, a nawet więcej!
Zatem nasze Szlachetne Duchowe Świadomości mogą być przewodnikiem Dusz, które dopiero co zreinkarnowały się z jakiś stworzeń.
Nie jestem religistą. Nie należę do żadnej religii, kościoła ani sekty. Nie mam zamiaru organizować żadnego wyznania lub sekty.
Zabraniam komukolwiek na podstawie moich materiałów tworzyć jakąkolwiek religię. Wystarczy oszustw na których robi się biznes i przestępczy proceder!